«

»

Tem 18

DİKEY GEÇİŞ İLE İLGİLİ KISITLAYICI HÜKÜMLERİN BULUNMAMASI

8. Daire 2004/2430 E., 2005/3943 K.

DİKEY GEÇİŞ İLE İLGİLİ KISITLAYICI HÜKÜMLERİN BULUNMAMASI
DİKEY GEÇİŞ KOŞULLARI
2709 S. 1982 ANAYASASI [ Madde 42 ]
“İçtihat Metni”

19.02.2002 tarih ye 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Meslek Yüksek Okulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmeliğin” 4. maddesindeki “yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda söz konusu programlardan en çok beş yıl önce mezun olma şartı aranır” şeklindeki düzenlemenin hukuka aykırı olduğu öne sürülerek iptali istemidir.

Savunmaların Özeti: Meslek yüksek okulları ve açıkögretim lisans programlarından mezun olan yetenekli ve başarılı öğrencilerin örgün öğretim ve açıkögretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ve yerleştirilmeleriyle ilgili usul ve esasları belirleyen yönetmeliğin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Mesude GÜNDÜZ’ün Düşüncesi: Meslek Yüksekokulları ve Açıkögretim Onlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinin iptali istemiyle açılan davada; 2547 sayılı Yasada bu konuda kısıtlayıcı bir düzenlemenin olmaması nedeniyle yasayla getirilmeyen kısıtlayıcı kuralların yönetmelikle getirilmesinin mümkün olmaması karşısında davaya konu yönetmelik maddesinin iptalinin gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Ahmet Yahya ÖZDEMÎR’in Düşüncesi: Meslek Yüksekokulları ile Açıkögretim Onlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesindeki”

yükseköğretim programlarına dikey geçiş için adaylarda söz konusu programlardan en çok beş yıl önce mezun olmuş olma şartı aranır” kuralının iptali istenilmektedir.

Anayasanın 42. maddesinde, kimsenin eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamayacağı buyruk altına alınarak, öğrenim hakkının kapsamının kanunla tesbit olunup düzenleneceği öngörülmüştür.

Bu itibarla, öğrenim hakkının kullanımı konusunda kısıtlama getirilmesi, Yasa ile bu hususun düzenlenmesine bağlıdır. Aksine bir düşünce, Anayasa ve Yasa ile tanınan hakların normlar hiyerarşisinde daha aşağıda olan hükümlerle kısıtlanabilmek, diğer bir anlatımla üst hukuk normları ile tanınan hakların alt düzenlemelerle geri alınması sonucunu doğurur.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda uyuşmazlık konusu başvuru yönünden süre bakımından kısıtlayıcı bir düzenleme getirilmediğinden, iptali istenilen yönetmelik hükmünde hukuka uyarlık bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle uyuşmazlık konusu yönetmelik hükmünün İptalinin uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MÎLLETÎ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının süre defi yerinde görülmeyerek işin gereği görüşüldü:

Dava; 19.02.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Meslek Yüksek Okulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmeliğin 4. maddesindeki “yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda söz konusu programlardan en çok beş yıl önce mezun olmuş olma şartı aranır” şeklindeki düzenlemenin iptali istemine İlişkindir.

Anayasanın “Eğitim ve Öğretim Hakkı ve Ödevi” Başlıklı 42. maddesinde, kimsenin eğitim ve öğretim haklarından yoksun bırakılamayacağı, öğrenim hakkının kapsamının kanunla tespit edilip düzenleneceği kurala bağlanmıştır.

Davaya konu edilen düzenlemede ise, 2547 sayılı Yasada bu konuda herhangi bir kısıtlayıcı hükme yer verilmediği halde dikey geçiş sınavlarına başvuracak adaylarda en çok beş yıl önce mezun olmuş olmak şartı ile kısıtlayıcı bir hüküm getirilmiş bulunmaktadır.

Bilindiği üzere kanun ve tüzüklerin uygulanmasına açıklık getirilmek üzere çıkarılan yönetmeliklerin, yasaya uygun hükümler içermesi zorunlu olup yasayla getirilmeyen kısıtlayıcı kuralların yönetmelikle getirilmesi mümkün olmadığından, dikey geçiş sınavına girebilme hususunda kısıtlama getiren davaya konu yönetmelik maddesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davaya konu yönetmelik hükmüyle getirilen, “yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda söz konusu programlardan en çok beş yıl önce mezun olmuş olma şartı aranır.” şeklindeki düzenlemenin iptaline, 85.60 YTL yargılama giderleri ile karar verildiği tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 350.00.-YTL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, posta avansında artan 8.50 YTL’nin isteği halinde davacıya iadesine, 07,10.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.